Hành Hương Xứ Phật Đầu Xuân


Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân

Đầu Xuân gieo bước hành hương
Cùng nhau theo dấu Pháp Vương trọn lành..
Tay sen kết nụ tâm thành
Nguyện Thân, Miệng, Ý tịnh thanh nghiệp trần
Xuân lòng mới thật là Xuân
Bước chân tỉnh thức trầm luân đoạn lìa
Có khi Đi chính là Về
Về nơi cố quận Bồ Đề ngát hương...



Những Nét Đặc Trưng Của Đạo Phật

-Đạo Phật không độc tôn.
-Đạo Phật không hứa hẹn hoang đường, không cho ăn bánh vẽ.
Nhấn mạnh là phải tự cố gắng giác ngộ, không ai giác ngộ được cho chính ta.
- Đức Phật chỉ cho mình đường đi đúng. Đi hay không là quyền của mình. Hoàn toàn tự do.
-Đạo Phật khuyến khích đối thoại bàn luận, tham vấn, hoài nghi.
- Đạo Phật không có việc hù dọa, không tranh thủ để kiếm tín đồ mới.
- Einstein, một thiên tài về Vật Lý, một tư tưởng gia về Tôn Giáo
đã khen Đạo Phật là một con đường tâm linh khoa học.
-Schopenhauer và Nietzsche, 2 triết gia nổi tiếng người Đức cho rằng
Đạo Phật là một Chánh đạo.
- Trong lịch sử Phật Giáo, không có thánh chiến với đạo khác.
Cũng không có "nội chiến" giữa các tông phái khác nhau.
-Dân Âu Mỹ, có học thức, càng ngày càng qui hướng Đạo Phật.
Namo Buddhaya






Hình ảnh ngày đầu tiên của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm
(Theo Dấu Như Lai kỳ 11) mùng 4 Tết Xuân Mậu Tuất (2.2018)
Đảnh lễ nơi đức Phật thuyết Kinh Tứ Niệm Xứ (làng Kuru)
Và Delhi National Museum nơi tôn trí Xá Lợi xương của Thế Tôn
















- Hình ảnh ngày thứ 2 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 6 Tết Xuân Mậu Tuất tại Vườn Lộc Uyển- Sarnath- Varanasi.
Kính hành nhiễu Tháp Dhamek Stupa, tụng kinh, tọa thiền và chia sẻ Pháp thoại về
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhamma-Cakka-Pavattana Sutta), tiếng Sanskrit là Dharma-Cakra-
Pravartana Sutra tức là Kinh Chuyển Pháp Luân & Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana-sutta)-












- Hình ảnh ngày thứ 3 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 7 Tết Xuân Mậu Tuất - Du thuyền và thưởng ngoạn bình minh trên sông Hằng.




- Ngày thứ 4 của chuyến Hành Hương Tứ Động Tâm (Theo Dấu Như Lai kỳ 11)
mùng 8 Tết Xuân Mậu Tuất - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại
Kỳ Viên Tinh Xá. Jetavana- (Thành Xá vệ xưa) . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.



















- Ngày thứ 5 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 9 Tết Xuân Mậu Tuất,
đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai chiêm bái vườn LumBiNi nơi đức Phật đản sinh -
Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Lumbini Nepal.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.






- Ngày thứ 6 của chuyến Hành hương Phật tích, nhằm ngày mùng 10 Tết Xuân Mậu Tuất,
đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái chùa Đại Niết Bàn, Tháp Trà Tỳ kim thân
đức Phật tại Kushinagar (thành Câu Thi NA) nơi đức Phật diệt độ - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh,
nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Kushinagar . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.














- Ngày thứ 7 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11
thăm thành Vaishali nơi Ni Đoàn được thành lập, Tháp tôn trí Xá Lợi đức Phật, tháp Shanti Stupa,
và chùa Kiều Đàm Di - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại Vaishali .
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.
















- Ngày thứ 8 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 thăm thành Vương Xá, Núi Linh Thứu, Thạch Thất ngài Anan, ngài Xá Lợi Phất, Động Thất Diệp,
Trúc Lâm Tinh Xá - Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại núi Linh Thứu.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.

















- Ngày thứ 9 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái và đảnh lễ Động Thất Diệp, nơi kết tập Kinh điển lần đầu tiên cuả Phật giáo với 500 vị Thánh Tăng A La Hán. Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, nghe Pháp thoại và tọa thiền tại núi Linh Thứu.Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.













Hình ảnh ngày thứ 10 của chuyến Hành hương Phật tích, đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai kỳ 11 chiêm bái đảnh lễ Đại Tháp Giác Ngộ, đốt nến hoa đăng cúng dường đức Thế Tôn trong niềm
kính ngưỡng vô biên...- Hình ảnh Kinh hành, tụng kinh, và tọa thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng- India.
Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.







- Hình ảnh ngày thứ 11 của chuyến Hành hương Phật tích, 24 vị Ưu bà tắc & Ưu bà di trong đoàn Hành hương Theo Dấu Như Lai đã phát nguyện Xuất Gia Gieo Duyên bên Cội Bồ Đề
nơi Thế Tôn Viên Thành Đạo Cả. Nguyện cho tất cả các vị sớm được thành tựu nguyện lành giải thoát.
Nguyện cho tất cả các vị được: '' Vào nhà Như Lai, được mặc áo Như Lai, được ngồi tòa Như Lai.
Viên thành vô thượng Đạo'' . Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả.

















- Hình ảnh ngày thứ 12 của đoàn Hành hương Phật tích Theo Dấu Như Lai chiêm bái và đảnh lễ
hang động đức Phật 6 năm tu khổ hạnh rừng già (Khổ Hạnh Lâm - Mahakala Cave) - thăm viếng đền
Sujata tên nàng thôn nữ đã dâng cúng Phật Bát cháo sữa đề hồ.., thăm các chùa lân cận Bồ Đề
Đạo Tràng trong ngày Holi festival- Tết Ấn Độ.












佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét